งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านช่าง ประจำฝ่ายอำนวยการ ปีบัญชี 2560

วันที่:
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลภายนอก
เพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านช่าง ประจำฝ่ายอำนวยการ ปีบัญชี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
.

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เพศ ชาย/หญิง มีสัญชาติไทย
1.2 อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด
โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
1.9 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
1.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
1.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
1.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
2.1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
2.1.2 ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น มาอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2.1.3 หากมีความสามารถด้านงานประมาณราคางานก่อสร้าง และด้านงานเขียนแบบการใช้ Program Autocad ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์
2.1.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี
2.1.5 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ธนาคารกำหนดและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2.2 ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา การจัดการงานก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
2.2.2 ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น มาอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2.2.3 หากมีความสามารถด้านงานประมาณราคางานก่อสร้าง และด้านงานเขียนแบบการใช้ Program Autocad ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์
2.2.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี
2.2.5 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ธนาคารกำหนดและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2.3 ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 2-3 จำนวน 2 อัตรา
2.3.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
2.3.2 มีประสบการณ์ทำงานควบคุมระบบในอาคารสูงและอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานตามสายงานที่จบการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2.3.3 มีความรู้ ทักษะ การซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอย่างดี
2.3.4 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ธนาคารกำหนดและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2.4 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับ 2-3 จำนวน 5 อัตรา
2.4.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
2.4.2 ต้องมีใบรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือใบประกอบอาชีพทางวิศวกรรม
2.4.3 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง แรงดันต่ำ ภายในอาคารสูงหรืองานที่เกี่ยวข้องในระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ปี(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2.4.4 มีความรู้ ทักษะ การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอย่างดี
2.4.5 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ธนาคารกำหนดและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

3. การประกาศรับสมัคร
3.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php (เลือกหัวข้อ “ฝาก Resume
ได้ที่นี่”) หรือ http://www.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เท่านั้น
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ