งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 , ม.6, ปวช , ป.ตรี เปิดรับสมัคร 4 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
1 ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

2 ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

3 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า

4 ตำแหน่ง : ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
อัตราเงินเดือน : 10430 - 11280
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3 , ม.6, ปวช
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ม.3 หรือ ม.6, หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ