งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

SCG รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ (ภาคอีสาน)

วันที่:
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ (ภาคอีสาน)

ลักษณะงาน:
วางแผน ควบคุม การส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัสตามเป้าหมายและมาตรฐานบริษัท
ใช้งานเครื่องมือด้าน IT เช่น โปรแกรม FPM / Application Eucasiam เป็นต้น
สำรวจและติดตามไม้โตเร็วของเกษตรกรในโครงการ
ให้คำแนะนำทางวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกร
ประสานงาน ร่วมประชุม และติดต่อหน่วยงานภายนอกบริษัททั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


สถานที่ปฏิบัติงาน:
ภาคอีสาน (จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี เลย และหนองคาย )


คุณสมบัติ:
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา วนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.70 ขึ้นไป
มีคะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550 คะแนนขึ้นไป
หากมีประสบการณ์ด้านงานเกษตร การส่งเสริมการเกษตร 1 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา การติดต่อประสานงาน และการนำเสนอและพูดในที่ประชุม

Talent Recruitment Center
The Siam Cement Public Company Limited
Recruiter: Apisit Maneeram
E-mail: apisitma@scg.co.th
Contact Phone number: 02-586-5667

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม https://career.scg.co.th/en/job/n-a/423