งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 41 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet วันที่ 16-30 มิถุนายน 2560

วันที่:
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานประจำสำนักงาน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ บัญชี เลขานุการ ธุรกิจบริการ การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว

2 ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส ทางคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

3 ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ)
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทางช่างไฟฟ้า หรือเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

4 ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถยนต์)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส ทางช่างยนต์ หรือเครื่องกล

5 ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งปวส. ทางช่างยนต์ หรือ เครื่องกล

6 ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างไฟฟ้า)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทางช่างไฟฟ้า หรือแมคคาทรอนิกส์

7 ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างกลโรงงาน)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส ทางช่างกลโรงงาน

8 ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส ทางเทคโนโลยีการออกแบบและเครื่องแต่งกาย หรือ ทางผ้าและเครื่องแต่งกาย

9 นิติกร
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทางกฎหมาย

10 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

11 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทุกสาขา

สมัครทาง Website dsd.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 16-30 มิถุนายน 2560