งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560

วันที่:
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จำนวน 17 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาตร์

2 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอาชีวอนามัย ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

6 นิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

8 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์

9 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

10 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

12 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโ,ยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์

14 โภชนากรปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สมัครทาง Website ddc.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ