งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ธนาคารกรุงไทยรับสมัครพนักงานปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคนิค และMIS ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (CALL Center) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

วันที่:
พนักงานปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคนิค และMIS ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (CALL Center)

งานคลังความรู้ พัฒนากระบวนการทำงาน และสนับสนุนด้านเทคนิค

ทีมบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อยหน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดทีมบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center Team) และหน่วยงานอื่นๆ ของธนาคารที่เกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การสื่อสารทางการตลาด และการพัฒนาการให้บริการ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ระบบ Knowledge Management (KM) ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดทีมบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center Team) และหน่วยงานอื่นๆ ของธนาคาร ในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน ในการให้บริการธุรกรรมแต่ละประเภท
สนับสนุนด้านเทคนิคการปฏิบัติงานในศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) เช่น การปรับเปลี่ยนผังเมนู IVR หลัก และนำเสียงประกาศขึ้นระบบ IVR กรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลอุปกรณ์และระบบงานของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) เพื่อให้พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน


คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานด้าน Call Center เข้าใจกระบวนการทำงานของหน่วยงานสนับสนุน
มีประสบการณ์ในงานสนับสนุนด้านเทคนิค และMIS ในงาน Call Center
มีความรู้ด้านการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร สามารถสอนงานหรือเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะได้
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน


ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 พฤษภาคม 2560


การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไปการประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครที่ http://www.ktb.co.th/career