งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัคร Call Center โครงการรับสมัครคนพิการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

วันที่:
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Call Center

บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางธนาคาร
Tele Marketing

ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อเสนอสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต ฯลฯ ทำงานที่สำนักงานพระราม 9
Mortgage Direct Sales

ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอสินเชื่อบ้าน ทำงานตามโครงการบ้าน คอนโดตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน/พูด/เขียนได้ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
การทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่งงานของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร รวมทั้งจะพิจารณาลักษณะความพิการว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน
บัตรประจำตัวคนพิการ
หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่สีลม /สำนักงานพระราม 9/ โครงการที่มอบหมาย

สมัครทาง website https://icareers.bangkokbank.com