งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

(197 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่:
กรมป่าไม้
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งที่ 01 : ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1.กลุ่มงาน บริการ
2.อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 ( เชียงใหม่) 1 อัตรา
5. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางสาขาวิชาการบัญชี


ตําแหน่งที่ 02 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1.กลุ่มงาน บริการ
2.อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 5 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 ( เชียงใหม่) 2 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 ( อุดรธานี ) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 ( ราชบุรี ) 2 อัตรา
5. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

ตําแหน่งที่ 03 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
1.กลุ่มงาน บริการ
2.อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 4 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงานสำนักบริหารกลาง 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 3 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

ตําแหน่งที่ 04 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1.กลุ่มงาน บริการ
2.อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 4 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลำปาง ) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ( ตาก ) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 ( อุดรธานี ) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 ( นครราชสีมา) 1 อัตรา
5.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ


ตําแหน่งที่ 05 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร
1.กลุ่มงาน บริการ
2.อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 8 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการป่าชุมชน 2 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 ( เชียงใหม่) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 ( สระบุรี ) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ( ขอนแก่น) 3 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 ( สุราษฎร์ฯ) 1 อัตรา
5.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

ตําแหน่งที่ 06 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
1. กลุ่มงาน บริการ
2. อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 9 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรพยากรป่าไม้ ั ที่ 8 (นครราชสีมา) 2 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3)
หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ตําแหน่งที่ 07 : ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
1. กลุ่มงาน บริการ
2. อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 100 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 62 อัตรา
สํานักจัดการป่าชุมชน 8 อัตรา
สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 1 อัตรา
สํานักส่งเสริมการปลกป่า ู 13 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 3 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 2 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) 5 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ฯ) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรประโยคมธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3)
หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกน

ตําแหน่งที่ 08 : ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
1. กลุ่มงาน บริการ
2. อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 17 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลําปาง) 4 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ( ตาก ) 2 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 ( อุดรธานี) 2 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ( ขอนแก่น) 3 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 ( นครราชสีมา) 3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 ( ราชบุรี ) 2 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 ( สุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3)
หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกน

ตําแหน่งที่ 09 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า
1. กลุ่มงาน บริการ
2. อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 11 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลําปาง) 4 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ( ตาก ) 3 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 ( อุดรธานี ) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ( ขอนแก่น) 2 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 ( ราชบุรี) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3)
หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกน

ตําแหน่งที่ 10 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
1.กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
2.อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 ( เชียงใหม่) 2 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ( ขอนแก่น) 1 อัตรา
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ตําแหน่งที่ 11 : ตําแหน่งนายช่างสํารวจ
1. กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสํารวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

ตําแหน่งที่ 12 : ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
1. กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 2 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการป่าชุมชน 2 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

ตําแหน่งที่ 13 : ตําแหน่งช่างเขียนแผนที่
1. กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาช่างเขียนแผนที่ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาอุตสาหกรรม

ตําแหน่งที่ 14 : ตําแหน่งช่างสํารวจ
1. กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ( ขอนแก่น) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 ( นครราชสีมา) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสํารวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ


ตําแหน่งที่ 15 : ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
1. กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญในหน้าที่ และเคยขับ
เครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ตําแหน่งที่ 16 :ตําแหน่งพนักงานพิทักษัป่า
1. กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 10 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 อัตรา
สำนักจัดการป่าชุมชน 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 ( เชียงใหม่) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลําปาง) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ( ตาก ) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 ( สระบุรี ) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 ( อุดรธานี ) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ( ขอนแก่น) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 ( นครราชสีมา) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 ( สุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีความความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะใน
งานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

ตําแหน่งที่ 17 : ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้
1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 2 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ( ตาก ) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 ( นครราชสีมา) 1 อัตรา
5.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีทางวนศาสตร์

ตําแหน่งที่ 18 : ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
1.กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
2.อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 1 อัตรา
5.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ตําแหน่งที่ 19: ตําแหน่งนิติกร
1.กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
2.อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 6 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงานสำนักบริหารกลาง 5 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 1 อัตรา
5.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์


ตําแหน่งที่ 20 : ตําแหน่งบุคลากร
1.กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
2.อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักบริหารกลาง 3 อัตรา
5.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ตําแหน่งที่ 21 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 4 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักบริหารกลาง 1 อัตรา
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 2 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ( ขอนแก่น) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ตําแหน่งที่ 22 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักแผนงานและสารสนเทศ 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สมัครทาง Website https://forest.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ