งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างปฎิบัติงาน เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2560

วันที่:
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างปฎิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ
เงินเดือน 9,600 บาท
- เพศชาย
- อายุตั้งแต่ 25-35 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือเทียบเท่า
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น

ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น อาคารชั้น 2 เลขที่ 99 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.(ในวันเวลาราชการ)