งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

รับสมัคร ตำเเหน่งพนักงานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 2 อัตรา

วันที่:
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ช่วยส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม (Existing Industries) และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกิดใหม่ (Startups) โดยมีฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีทำหน้าที่ในการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีให้เกิดขึ้น โดยเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายทรัพยากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่จำเป็นสำหรับ Startups เพื่อให้ Startups มีความเข้มแข็งและเติบโตเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูง สามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศหรือขยายธุรกิจต่อไปได้
การดำเนินงานอุทยานฯ จะเป็นลักษณะกึ่งธุรกิจ มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง มีผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการขับเคลื่อนอุทยานฯให้สำเร็จตามเป้าหมาย ทางอุทยานฯ ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจและศักยภาพ เข้ามาร่วมงานเพื่อพัฒนาองค์กรด้านบ่มเพาะธุรกิจให้เป็นเลิศในระดับสากล และสร้างผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างรวดเร็วต่อไป
ในการนี้ อุทยานฯ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานสังกัด อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.step.cmu.ac.th/news.php