งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

กรมอนามัย รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท

วันที่:
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสุขศึกษา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ตึกสํานักงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ