งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มิถุนายน 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับสมัครธุรการ 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

วันที่:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ดังนี้
- งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้ง E-office
- งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
- งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตราว่าง จำนวน 15 อัตรา

อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กำหนดคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2 มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)หลักสูตรการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560)
*********************************

1. หลักสูตรการสอบคัดเลือก ภาค ก (50 คะแนน)
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1.1 ความรู้เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ทางด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
1.1.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
1.1.3 ความสามารถทางคณิตศาสตร์
1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
2.1 งานธุรการ งานสารบรรณ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2.2 งานพัสดุ
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ
2.4 งานการประสานงานในองค์กร เทคนิคการประสานงานและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.6 ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ข (50 คะแนน)
2.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2.2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
2.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์
2.4 ปฏิภาณไหวพริบ
2.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ