งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 เมษายน 2561

6 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.-ป.ตรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่:
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางนิติศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านพาณิชยศาสตร์ หรือด้านบริหารธุรกิจ

2 นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

3 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทางการเงินการธนาคาร การบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ

4 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 - 23 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ