งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 เมษายน 2561

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จำนวน 3 อัตรา

วันที่:
ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
------------------
ตามที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐมีสถานภาพเป็นองค์การมหาชนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
1.1.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายได้
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
(สามารถติดตั้งและตั้งค่าระบบให้บริการ เช่น Web Server, DNS Server, DHCP Server)
- มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือข่าย (สามารถติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น Juniper, HP หรือ Cisco)
- มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม และทักษะในการตัดสินใจ
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.1.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป
- มีทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์
- มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เช่น Java, Python, JavaScript ในการพัฒนาเว็บไซต์
- มีทักษะด้านการจัดการฐานข้อมูล
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.1.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่งานพยาบาล สังกัดฝ่ายกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ
ที่เทียบเท่า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
- หากมีประสบการณ์การดูแลนักเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.2 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- มีสัญชาติไทย
- สามารถทำงานให้โรงเรียนได้เต็มเวลา
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับโรงเรียน
๒. การรับสมัคร
2.1 กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้จาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) พร้อมแนบธนาณัติค่าสมัครสอบจำนวน 150 บาท สั่งจ่ายงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ห้อง 3204 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลาราชการ (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 849 7103-4 ในเวลาราชการ
2.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
(1) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายในครั้งเดียวกันทั้งหมด) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาปริญญาบัตร /ใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งสถานศึกษาออกให้โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
(6) เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(7) ค่าสมัครสอบ ๑๕๐ บาท
โปรดเรียงเอกสารตามข้อ (1)-(7) และพร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับที่ยื่นไว้พร้อมกับใบสมัคร
3. อัตราเงินเดือนขั้นต้นและประโยชน์ตอบแทน
3.1 เงินเดือนขั้นต้นตามวุฒิการศึกษา
- เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรี 16,600 บาท ระดับปริญญาโท 20,500 บาท
- ผู้ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครมาก่อนอาจได้รับการบวกเพิ่มเงินเดือนตามระเบียบของโรงเรียน
3.2 ประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับนอกจากเงินเดือน
(1) เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพที่มีการแข่งขันสูงในตลาดงาน ในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน โดยที่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วจะต้องได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 31,200 บาท (เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใช้งาน)
(2) ได้รับเงินสมบทเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน
(3) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรจำนวนไม่เกิน 3 คน ตามที่จ่ายจริงตามระเบียบ
ของโรงเรียน ส่วนบิดา มารดาของเจ้าหน้าที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของโรงเรียนแต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท ต่อปีงบประมาณ หรืออาจเลือกวิธีทำประกันสุขภาพคนละไม่เกิน 15,000 บาทต่อปีงบประมาณ
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบของโรงเรียน
(5) เงินทดแทนตามระเบียบของโรงเรียนในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน
(6) นอกจากประโยชน์ตอบแทนข้างต้นนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้รับสิทธิ์ในการลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วยและ
การลาอื่น ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน
4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.๑ ด้านความรู้ความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ 100 คะแนน ผู้สมัครต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน
4.2 ด้านความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน ผู้สมัครต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน
4.3 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คะแนน ผู้สมัครต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน (ยกเว้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายและเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน)
4.4 การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน ผู้สมัครต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 จึงจะถือว่าผ่าน
การประเมิน (ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตามรายละเอียดในข้อ 4.๑ 4.2 และ 4.3 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
5. การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในข้อ 4 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
6. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ณ ห้อง ๓๒๐๔ โรงเรียนมหิดลวิทยา-นุสรณ์ และทาง www.mwit.ac.th จากนั้นต้องได้รับการตรวจสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตในสถาบันที่โรงเรียนเห็นชอบ ผู้ผ่านการตรวจสุขภาพจึงจะได้รับการทำสัญญา