งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มิถุนายน 2561

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่จำนวน 11 อัตรา

วันที่:
ระกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.1 นักวิชาการชำนาญการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
1.2 นักวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
1.3 เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.4 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.5 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.6 ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัครคัดเลือก 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02 141 9796 หรือส่งใบสมัครทาง Email : nattapoj@tgo.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2560 ทั้งนี้ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tgo.or.th 3.2

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานทางการทหาร จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครชาย)
(6) สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (กรณีสมรส)
(7) สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
(8) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการอบรมหรือใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ อย่างละ 1 ฉบับ

4. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามข้อ 2 ของประกาศนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้ องค์การฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก องค์การฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ขององค์การฯ www.tgo.or.th ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02 141 9796 โทรสาร 02 143 8400 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgo.or.th

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
นักวิชาการชำนาญการ (สำนักยุทธศาสตร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
นักวิชาการชำนาญการ (สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล) จำนวน 1 ตำแหน่ง
นักวิชาการชำนาญการ (ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก) (ด้าน IT) จำนวน 1 ตำแหน่ง
นักวิชาการชำนาญการ (สำนักสื่อสารองค์กร) จำนวน 1 ตำแหน่ง
นักวิชาการ (สำนักพัฒนาธุรกิจ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
นักวิชาการ (สำนักพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้) จำนวน 1 ตำแหน่ง
นักวิชาการ (สำนักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ