งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 2 ตำแหน่ง

วันที่:
ด่วนที่สุด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปฎิบัติงานด้านบริหารโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ตามรายละเอียดดังนี้

- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
- คุณสมบัติ : สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- สนใจติดต่อ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชั้น 7 (ตึกริมถนน) กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี โทร. 0-2507-8333
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ในเวลาราชการ

- เอกสารประกอบการสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาหลักฐานการศึกษา / สำเนา Transcript / รูปถ่าย 1 นิ้ว / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ 02 507 8333