งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(นักพัฒนาระบบ) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่:
ประกาศกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(นักพัฒนาระบบ) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Web Application หรือ Mobile Application เป็นอย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับ Database และมีความเข้าใจในคำสั่ง SQL เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบได้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 - 20 มกราคม 2560
- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ
- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานทาง e-mail : hrslf@studentloan.or.th
- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 - 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร