งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

วุฒิ ปวส-ป.ตรี บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัดประกาศรับสมัครบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

วันที่:
บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัดประกาศรับสมัครบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

1 คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ ฝ่ายกฎหมาย
2 คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตว่าความ ฝ่ายกฎหมาย
3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
4 คุณวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีศิลปะ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ สาขาวิชามัณฑนศิลป์ สาขาวิชาเรขศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม ฝ่ายสื่อสารองค์กร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ - 25มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ