งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครนักวิชาการศึกษา และนักวิชาการคอมพิมเตอร์

วันที่:
1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 24,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาโท ทางการศึกษา เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การอุดมศึกษา พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสาศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การรจัดการรัฐและเอกชน พัฒนาการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เทคโนโลยีการบริหาร

2 นักวิชาการคอมพิมเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟแวร์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ