งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มิถุนายน 2561

(วุฒิ ปวส.-ป.ตรี)โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

วันที่:
ประกาศโรงพยาบาลสระบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต

2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์

3 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

4 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 16,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ การจัดการทั่วไป

5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ การจัดการทั่วไป


6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์การจัดการทั่วไป

7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี การเงินและการธนาคาร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ(ภาคเช้าเวลา 8.30 น. – 12.00 น.) (ภาคบ่าย 13.00 น. - 16.30 น.) และสามารถโหลดใบสมัคร ได้ทาง http://www.srbr.in.th/สมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ