งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ป.ตรี.ป.โท รวม 299 อัตรา ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2560

วันที่:
ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุนพลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกวาาชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 299 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 18 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก ดังนี้
- ระดับปริญญาโท 1 อัตรา
- ระดับปริญญาตรี 17 อัตรา

2 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจาาอากาศตรี) จำนวน 281 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข ดังนี้
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 24 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 126 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 111 อัตรา

คุณวุฒิการศึกษา
1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลง 30 ก.ย.53,หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.3/ว 21 ลง 18 ส.ค.54, หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14
ลง 10 ก.ย.55, หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.1004.3/ว 11 ลง 13 ส.ค.56 และที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แก้ไขเพิ่มเติม (สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ให้การรับรองไว้แล้วได้ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th) หรือสถานศึกษาในตาางประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิในสาขาตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ต้องมีผลการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

การสมัครสอบ
สมัครทาง Website https://rtafrecruitment.job.thai.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัคร
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ประจำปี 2560