งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เมษายน 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่:
ประกาศ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2559 ถึง 6 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ