งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มิถุนายน 2561

(วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000)สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ

วันที่:
ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การจัดการ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือเศรษฐศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สถาบันบำราศนราดูร อาคาร 10 ชั้น (ชั้น 6) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2559 ถึง 10 มกราคม 2560