งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการศึกษา (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา

วันที่:
ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการศึกษา (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือทาง
อื่นๆ ที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานเลขานุการ ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันพุธที่
4 มกราคม 2560 จนถึงวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ