งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา ป.ตรี 2 อัตรา

วันที่:
นักวิชาการศึกษา (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. คุณสมบัติทั่วไป
(๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อ ๖ ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑.๒) อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
(๑.๓) ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
(๑.๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง และสามารถใช้โปรแกรม MS Word และ MS Excel
(๑.๕) มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ TOEIC ไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ TU-GET ไม่ต่ ากว่า ๓๕๐ คะแนน หรือ TU-STEP ไม่ต่ ากว่า ๓๕ คะแนนโดย
เป็นผลการทดสอบไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร
(๑.๖) พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
(๑.๗) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
(๑.๘) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือทางอื่นๆ ที่ ก.ม. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง