งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เมษายน 2561

โรงพยาบาลแก้งสนามนาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโรงพยาบาลแก้งสนามนางดังนี้

วันที่:
ด้วยโรงพยาบาลแก้งสนามนาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโรงพยาบาลแก้งสนามนางดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 เภสัชกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัขกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จาสภาเภสัชกรรม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบุคลากรบุคคล กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2559