งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

SCG รับสมัคร บัญชีผู้ช่วย วุฒิ (ปวส.) บัญชี สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพ และ ต่างจังหวัดได้

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง บัญชีผู้ช่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
วิเคราะห์บัญชี และ ควบคุมการปิดบัญชีของบริษัทเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงิน และส่งให้กับหน่วยงานราชการ / หน่วยงานภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด
นำส่งภาษีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 51 (กลางปี) และ ภ.ง.ด. 50 (ประจำปี), ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น
จัดเตรียมข้อมูลสำหรับกรมสรรพากร และ ผู้สอบบัญชีภายนอก
ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีหรือกฏหมายกำหนด

คุณสมบัติ:
จบการศึกษาในระดับอนุปริญญา (ปวส.) บัญชี
เกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพ และ ต่างจังหวัดได้

Talent Recruitment Center
The Siam Cement Public Company Limited
Recruiter: Apisit Maneeram
E-Mail: Apisitma@scg.co.th
Contact Phone number: 02 586 5667

สมัครทาง https://career.scg.co.th/en/job/n-a/352