งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เมษายน 2561

(ปวช-ป.ตรี)สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบัตรรายการโรค,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่:
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบัตรรายการโรค,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข

1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : ปวช สาขาที่เห็นว่าเหมาะสม

2 ตำแหน่ง : พนักงานบัตรรายการโรค
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : ปวช สาขาที่เห็นว่าเหมาะสม

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : ปวช สาขาที่เห็นว่าเหมาะสม

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวด้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / อนามัยชุมชนอนามัยสิ่งแวดล้อม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ