งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เมษายน 2561

(102 อัตรา วุฒิม.3-ป.ตรี)กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

วันที่:
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
อัตราว่าง 10 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
2.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

4 ตำแหน่ง เภสัชกร
อัตราว่าง 11 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 16,920 บาท 5 ปี
เดือนละ 19,680 บาท 6 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม


5 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา

6 กลุ่มตามลักษณะงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 14,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

7 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส. สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงินและบัญชี

8 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราว่าง 7 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส. ทุกสาขา


9 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
อัตราว่าง 4 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาวิชาไฟฟูา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเครื่องมือวัด

10 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
อัตราว่าง 8 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 12,240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
3.ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

11 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 12,240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

12 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส. ทุกสาขา


13 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

14 ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

15 ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ และต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐานEMT-B 110 ชั่วโมง หรือหลักสูตรอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลางEMT-I 2 ปี
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

16 ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

17 ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญม.6


18 ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
อัตราว่าง 8 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

19 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราว่าง 7 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


20 ตำแหน่ง พนักงานบริการ
อัตราว่าง 19 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

21 ตำแหน่ง พนักงานเปล
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ