งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เมษายน 2561

100 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6.-ปวช.-ปวส.-ป.ตรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

วันที่:
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เภสัชกร
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,800 - 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

2 แพทย์แผนไทย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,140 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3 นักรังสีการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,140 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชชพ สาขารังสีเทคนิค

4 นักกายภาพบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,140 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบำบัด

5 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 8,990 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

6 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อายุ 18 - 35 ปี

7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 8,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาบัญชี สาาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินและบัญชี

8 นายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือ สาขาไฟฟ้ากำลัง
อายุ 18 - 35 ปี

9 พนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,110 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

10 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 6,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 - 372 ชั่วโมง) หรือประเภทการนวดไทย (800 ชั่วโมง) จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ

11 พนักงานรักษาความปลอดภัย
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 6,560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว) สูงไม่ต่ำกว่า 160
อายุ 25 - 40

12 พนักงานทั่วไป (ขับรถยนต์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 6,560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี
มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 1 หรือประเภท 2 ของกรมขนส่งทางบก

13 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 23 อัตรา
เงินเดือน 6,560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เพศ หญิง อายุ 18 - 40
เพศชายต้องได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลเด็กและผุ้สูงอายุ (840 ชั่วโมง)

14 พนักงานทั่วไป (หญิง)
จำนวน 21 อัตรา
เงินเดือน 6,560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
อายุ 18 - 40 ปี

15 พนักงานทั่วไป (ชาย)
จำนวน 27 อัตรา
เงินเดือน 6,560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
อายุ 18 - 40 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
วันที่เปิดรับสมัคร : 19 - 23 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ