งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

SCG รับสมัคร Human Resource Officer การบุคคล และพัฒนาองค์กร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่:
ตำแหน่ง
Human Resource Officer การบุคคล และพัฒนาองค์กร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะงาน:
-ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานในระบบให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
-ดูแลงานข้อมูลกำลังพลประจำเดือน, Manpower Model และผังการบริหารงาน
-ดูแลงานการทำ Addition / Deduction เงินให้กับพนักงาน และประสานงานกับทางบัญชี Payroll และ HR โรงงาน ในการทำจ่าย / หักเงิน พนักงาน เป็นประจำทุกเดือน
-ดูแลงานบริหารผลตอบแทนให้กับพนักงานตามระเบียบบริษัท
-รับผิดชอบการทำข้อมูลและนำส่งประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน และประสานงานเกี่ยวกับงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆ
-จัดเตรียมข้อมูลการประชุมต่างๆ
-ปฏิบัติงาน/ประสานงาน/ควบคุม/ ดูแล งานธุรการโรงงาน และจัดกิจกรรมภายในบริษัท


คุณสมบัติ:
-วุฒิปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, สังคมศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-เกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.70 ขึ้นไป
-มีคะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550 คะแนนขึ้นไป
-พิจารณาทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์
-มีความละเอียดรอบคอบสูง ชอบการทำงานเกี่ยวกับข้อมูล มีความคิดเป็นระบบและสร้างสรรค์ ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
-มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานและบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการระบบฐานข้อมูลได้ (MS Office)
-สามารถปฏิบัติงานจังหวัดขอนแก่นได้

Talent Recruitment Center
The Siam Cement Public Company Limited
Recruiter: Apisit Maneeram
E-Mail: apisitma@scg.co.th
Contact Phone number: 02-586-5667

สมัครทาง website https://career.scg.co.th/en/job/human-resource-officer/348