งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

SME BANK รับสมัครงานจำนวน 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2559

วันที่:

รับสมัครงาน ฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี การบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูล อัตราส่วนทางการเงิน และ การบริหารความเสี่ยง
มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) เพื่อใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์ในงานการประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
มีทักษะในการบริหารงาน การสื่อสาร นำเสนอ ประสานงาน แก้ไขปัญหา และความเป็นผู้นำ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความรู้ความสามารถในธุรกิจธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้

ตำแหน่ง ผู้จัดการ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สถิติ การเงิน บัญชี การบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านงบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เศรษฐกิจ อัตราส่วนทางการเงิน การจัดทำงบประมาณขององค์กร และ การบริหารความเสี่ยง
มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) เพื่อใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการ
มีความเข้าใจงบการเงิน บัญชี และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
มีทักษะในการบริหารงาน การสื่อสาร นำเสนอ ประสานงาน แก้ไขปัญหา และความเป็นผู้นำ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ มนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรู้ความสามารถในธุรกิจธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สถิติ การเงิน บัญชี การบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจงบการเงิน บัญชี อัตราส่วนทางการเงิน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
สามารถประมาณการผลประกอบการทางการเงินได้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ มนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถรายงาน วิเคราะห์ สรุปความ และ นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารระดับสูงได้
มีความรู้ความสามารถในธุรกิจธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้

กรอกใบสมัครได้ที่ห้องรับรองลูกค้า ชั้น 1 อาคาร SME BANK หรือส่ง Resume มาที่ rujimas@smebank.co.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
310 อาคาร SME BANK TOWER ชั้น 34
ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 0-2265-3000 ต่อ 4047-4049,4057
โทรสาร. 0-2265-4052

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.smebank.co.th/th/career.php