งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 เมษายน 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วันที่:
รับสมัคร ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ความรับผิดชอบหลัก
● ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายนอกเป็นพนักงาน โดยประสานงานร่วมกับสายงานต่างๆ ในการกำหนดวิธีคัดเลือก การออกแบบชุดคำถามเพื่อการสอบคัดเลือกพนักงาน
● ดำเนินการว่าจ้างและบรรจุพนักงาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
● ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงานพนักงานสัญญาจ้างรายบุคคลโดยตรง (Contract Out) มาปฏิบัติงานแทนพนักงาน
● ดำเนินการและจัดทำระบบการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ และจัดทำงบประมาณ ( Orientation Program) จัดปฐมนิเทศ แนะนำ รวมทั้งติดตาม ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา หรือส่งเสริมในเรื่องการทำงาน และคุณภาพชีวิต
● ดำเนินการเกี่ยวกับการรับอดีตพนักงานขอกลับเข้าทำงาน
● ดำเนินการโครงการนักศึกษาฝึกงาน จัดปฐมนิเทศ แนะนำและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาฝึกงานและงบประมาณ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150 โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีพื้นความรู้ในสาขาวิชา เช่น รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
● มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผนและจัดการ ริเริ่มสร้างสรรค์ สื่อสารและประสานงาน มุ่งมั่นต่อความสำเร็จ
การทดสอบ
● สอบข้อเขียนและแบบทดสอบทางจิตวิทยา : วันที่ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ไม่มีการแจ้งแนวข้อสอบหรือจัดทำเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง)
● สอบสัมภาษณ์ : เดือน ม.ค. 2560 (จะแจ้งผู้ผ่านการสอบข้อเขียนให้ทราบในลำดับถัดไป)
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
● สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถ.สามเสน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email: Recruit2@bot.or.th
● หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ