งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2561

(รับหลายจังหวัด วุฒิ ปวช ถึง ป.โท) กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่:
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิต
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา จำนวน 2 อัตรา
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี จำนวน 2 อัตรา
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
2 ได้รับปริญญาโท รือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

2 ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภาษี
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
2 ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3 ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
1 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งในทางเดียวกัน
2 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน
3 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน และ
4 มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์

4 ตำแหน่ง : พนักงานสื่อสาร
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
1 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่าไฟฟ้า หรือ
2 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่าไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน
3 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่าไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : หน่วยงานที่มีอัตราว่า
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ