งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

วันที่:
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้ง แต่ 1 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี
3. สามารถสื่อสารและอ่่านออก เขียนได้ ในภาษาเมียนมาเป็นอย่างดี

เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสูงของผู้สมัคร
5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที 31 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) ชั้น 4 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-218964 , 075-212864

รายละเอียดเพิ่มเติม http://trang.labour.go.th/