งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

วันที่:
ด้วยเทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เทศบาลตำบลดินดำ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านในการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลในสังกัดหน่วยของท่าน ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว
จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย) ดังต่อไปนี้
๑. คำร้องขอโอน (ย้าย) จำนวน ๑ ชุด
๒. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากผู้บังคับบัญชา จำนวน ๑ ชุด
๓. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ ชุด
๕. เอกสาร/ หลักฐานอื่นๆ ที่โอน (ย้าย) เห็นว่าจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงาน
รับโอน (ย้าย)
โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) สามารถจัดส่งเอกดังกล่าว มายังเทศบาลตำบลดินดำ
อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งดังกล่าวต่อไป