งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครงาน

วันที่:
ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าในการสมัครงาน การทดสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที่ธนาคารต้องการเท่านั้น

1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ) / ช่างก่อสร้างหรือโยธา / เจ้าหน้าที่ประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ)
มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือ งานบริหารอาคาร อาคารขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ ช่างก่อสร้าง โยธา หรือที่เกี่ยวข้อง สามารถประมาณราคางานก่อสร้างและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หากสามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
มีทักษะในการสื่อสาร และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (มีใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (มีใบประกอบวิชาชีพ)
มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือ งานบริหารอาคาร อาคารขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี สามารถคำนวณและประมาณราคางานไฟฟ้า และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือที่เกี่ยวข้องหากสามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ตำแหน่ง สถาปนิก หรือ นักออกแบบตกแต่งภายใน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ด้านออกแบบ ตกแต่งภายใน
มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ ตกแต่งภายใน และ ควบคุมงาน มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือที่เกี่ยวข้อง หากสามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์สามมิติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (ประจำจังหวัด ชลบุรี ระยอง กำแพงเพชร และราชบุรี)
คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
มีความรู้ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์สินเชื่ออย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะแสดงความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปึ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ หรือ วีดิทัศน์ และ สื่อ Social media ได้เป็นอย่างดี
สามารถดำเนินรายการหรือเป็นพิธีกรได้
มีความคิดสร้างสรรค์ และ ทักษะการประสานงานที่ดีเยี่ยม


กรอกใบสมัครได้ที่ ห้องรับรองลูกค้า ชั้น 1 อาคาร SME BANK หรือสมัครผ่านออนไลน์ที่ www.smebank.co.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ ภายหลังการกรอกใบสมัครออนไลน์ขอให้ท่านแจ้งหมายเลขที่บัตรประชาชนไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2265-4048