งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครงานจำนวนหลายอัตรา (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่:
ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครงานจำนวนหลายอัตรา (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (Overstaff)
จำนวนหลายอัตรา

วัตถุประสงคหลัก
อํานวยความสะดวกดานเอกสารสินเชื่อและจัดเตรียมแฟมเอกสารใหสมบูรณโดยอธิบายถึงรายละเอียดเอกสารตางๆ ที่จําเปนสําหรับลูกค้าเพื่อการขออนุมัติสินเชื่อรวมทั้งสรางความสัมพันธกับลูกคาในระดับผูบริหารระดับกลาง เพื่อสนับสนุนดานการขายผลิตภัณฑของธนาคารจัดทําขอมูล และวิเคราะหทางการเงิน สําหรับการพิจารณาสินเชื่อตามเครื่องมือที่ธนาคารกําหนด ตลอดจนวิเคราะหขอมูลเบื้องตนรวมกับ RM กอนนําสงให AE สําหรับการวิเคราะหสินเชื่อ และวิเคราะหขอมูลสินเชื่อเพื่อประเมินความเปนไปไดทางธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจและความสามารถทางการเงินของลูกคา รวมทั้งกรอกขอมูลใน เครื่องมือพิจารณาสินเชื่อตามที่ธนาคารกําหนด กอนสงใหกับหนวยงานกลั่นกรองสินเชื่อ ตลอดจนติดตาม Portfolio ของลูกคาอยางสม่ำเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพของสินเชื่อ

คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. คุณสมบัติและประสบการณที่จําเปน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ƒ
3. มีความรอบรูในผลิตภัณฑและบริการตางๆของธนาคาร ƒ
4. มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธดี ƒ
5. มีทักษะในการติดตอสื่อสาร ƒ
6. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ƒ
7. ไม่มีประสบการณ์ / มีประสบการณทํางานดานสินเชื่อ 1 - 3 ป
8. สามารถวิเคราะหและตรวจสอบขอมูลทางการเงินได
9. มีทักษะดานการตลาด การเจรจาตอรองและการนําเสนอ

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงานธุรกิจ จำนวน 13 แห่ง ดังต่อไปนี้
1. สำนักงานธุรกิจกระบี่ ที่อยู่ : อาคารสาขากระบี่ 163 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
2. สำนักงานธุรกิจชุมพร ที่อยู่ : อาคารสาขาปฐมพร 107 ม.9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
3. สำนักงานธุรกิจตรัง ที่อยู่ : อาคารสาขาตลาดเมืองตรัง 122 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
4. สำนักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช ที่อยู่ : อาคารสาขานครศรีธรรมราช 1452 ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
5. สำนักงานธุรกิจภูเก็ต ที่อยู่ : อาคารสาขาภูเก็ต 154/1 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
6. สำนักงานธุรกิจยะลา ที่อยู่ : อาคารสาขาสิโรรส 176 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
7. สำนักงานธุรกิจยะลา 2 ที่อยู่ : อาคารสาขาสิโรรส 176 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
8. สำนักงานธุรกิจสงขลา ที่อยู่ : อาคารสาขาสงขลา 589 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
9. สำนักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ : อาคารสาขาถนนศรีวิชัย 67/83 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
10. สำนักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี 2 ที่อยู่ : อาคารสาขาถนนชนเกษม 213/16 ม.1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
11. สำนักงานธุรกิจหาดใหญ่ ที่อยู่ : อาคารสาขาหาดใหญ่ 18-22 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
12. สำนักงานธุรกิจเกาะสมุย ที่อยู่ : อาคารสาขาเกาะสมุย (ชั้น 2) 88/3 ม.3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.อ่างทอง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
13. สำนักงานธุรกิจพังงา ที่อยู่ : อาคารสาขาโคกกลอย 64/10 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ ประกอบด้วย สำนักงานธุรกิจ จำนวน 13 แห่ง ดังต่อไปนี้
1. สำนักงานธุรกิจเชียงราย ที่อยู่ : อาคารสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 116/19 ม.19 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
2. สำนักงานธุรกิจเชียงใหม่ ที่อยู่ : อาคารสาขาข่วงสิงห์ 30/1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3. สำนักงานธุรกิจถนนสุเทพ ที่อยู่ : อาคารสาขาถนนสุเทพ 209 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4. สำนักงานธุรกิจลำปาง ที่อยู่ : อาคารสาขาลำปาง 140 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
5. สำนักงานธุรกิจกำแพงเพชร ที่อยู่ : อาคารสาขาชากังราว 412/2-10 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
6. สำนักงานธุรกิจนครสวรรค์ ที่อยู่ : อาคารสาขาปากน้ำโพ 1009/22 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
7. สำนักงานธุรกิจพิจิตร ที่อยู่ : อาคารสาขาพิจิตร 2/345 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
8. สำนักงานธุรกิจพิษณุโลก ที่อยู่ : อาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 114 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
9. สำนักงานธุรกิจอุตรดิตถ์ ที่อยู่ : อาคารสาขาอุตรดิตถ์ 232/5 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
10. สำนักงานธุรกิจแพร่ ที่อยู่ : อาคารสาขาแพร่ 217 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
11. สำนักงานธุรกิจแม่สอด ที่อยู่ : อาคารตลาดพาเจริญ แม่สอด 12/17-19 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด แม่สอด จ.ตาก
12. สำนักงานธุรกิจเพชรบูรณ์ ที่อยู่ : อาคารสาขาเพชรบูรณ์ 181 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
13. สำนักงานธุรกิจสุโขทัย ที่อยู่ : อาคารสาขาสุโขทัย 48/2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย สำนักงานธุรกิจ จำนวน 14 แห่ง ดังต่อไปนี้
1. สำนักงานธุรกิจขอนแก่น ที่อยู่ : อาคารสาขาศรีจันทร์ 21/3 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2. สำนักงานธุรกิจชัยภูมิ ที่อยู่ : อาคารสาขาชัยภูมิ 183 ก ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
3. สำนักงาธุรกิจนครราชสีมา ที่อยู่ : อาคารสาขาสามแยกปักธงชัย 1475/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
4. สำนักงานธุรกิจบุรีรัมย์ ที่อยู่ : อาคารสาขาบุรีรัมย์ 4/4 ถ.รมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
5. สำนักงานธุรกิจมุกดาหาร ที่อยู่ : อาคารสาขามุกดาหาร 99 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
6. สำนักงานธุรกิจร้อยเอ็ด ที่อยู่ : อาคารสาขาร้อยเอ็ด 9/9 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
7. สำนักงานธุรกิจสกลนคร ที่อยู่ : อาคารสาขาสกลนคร 1772/33 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
8. สำนักงานธุรกิจสุรินทร์ ที่อยู่ : อาคารสาขาสุรินทร์ 543/2 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
9. สำนักงานธุรกิจอุดรธานี ที่อยู่ : อาคารสาขาอุดรธานี 199/12 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
10. สำนักงานธุรกิจอุบลราชธานี ที่อยู่ : อาคารสาขาอุบลราชธานี 633 ม.25 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
11. สำนักงานธุรกิจเลย ที่อยู่ : อาคารสาขาถนนเอื้ออารี 9 ถ.เอื้ออารี ต.กุดปอง เมืองเลย จ.เลย
12. สำนักงานธุรกิจหนองคาย ที่อยู่ : อาคารสาขาหนองคาย 1026 ม.4 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
13. สำนักงานธุรกิจมหาสารคาม ที่อยู่ : อาคารสาขามหาสารคาม 427 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
14. สำนักงานธุรกิจศรีสะเกษ ที่อยู่ : อาคารสาขาถนนเทพา ชั้น 2 207/1-3 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ


โดยธนาคารจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 และธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

สมัครทาง website www.ktb.co.th/recruit/..