งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 2 ตุลาคม 2557

กรมศิลปากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 25 ธันวาคม 2556

วันที่: พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2556  15:25 น.
เปิดอ่าน : 2248 ครั้ง

http://www.finearts.go.th/index.htm
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง
- นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- นักภาษาโบราณปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 25 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เว็บไซต์ : http://job.finearts.go.th/
ประกาศ : http://job.finearts.go.th/ann_77.pdf

รายละเอียดประกาศ

 

ประกาศกรมศิ ลปากร
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  สังกัดกรมศิ ลปากร  ครั้งที่ 2/2556 
ด้วยกรมศิลปากร  จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ตําแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
ตําแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านจารีตประเพณี) และ ตําแหน่งนั กภาษาโบราณปฏิบัติการ ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา53 และ มาตรา57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และ หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร1004.1/ว15 ลงวันที่11 ธันวาคม2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี การ และ เงื่อนไข
การสอบแข่งขั นเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่ งตั้ง และ เงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่ งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
1.1.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  1.1.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  1.1.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
  1.1.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
1.1.5 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
  1.1.6 ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  1.1.7 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านจารีตประเพณี) 
  1.1.8 ตําแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ
1.2 อัตราเงินเดือน
  1.2.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน10,200-11,220 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน  ลงวันที่27 กันยายน2555 
  1.2.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน10,200-11,220 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน  ลงวันที่27 กันยายน2555 
  1.2.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน10,200-11,220 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน  ลงวันที่27 กันยายน2555 
1.2.4 ตําแหน่ ง… 
-2- 
  1.2.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน10,200-11,220 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน  ลงวันที่27 กันยายน2555 
1.2.5 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน10,200-11,220 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน  ลงวันที่27 กันยายน2555 
  1.2.6 ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน13,300-14,630 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน  ลงวันที่27 กันยายน2555 
  1.2.7 ตําแหน่งนั กอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านจารีตประเพณี ) อัตราเงินเดือน13,300-14,630 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน  ลงวันที่27 กันยายน2555 
  1.2.8 ตําแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน13,300-14,630 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน  ลงวันที่27 กันยายน2555 
 2. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
2.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน6 ตําแหน่ง
2.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน2 ตําแหน่ง
2.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน  จํานวน1 ตําแหน่ง
2.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน  จํานวน6 ตําแหน่ง
2.5 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน  จํานวน2 ตําแหน่ง
2.6 ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จํานวน1 ตําแหน่ง
2.7 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านจารีตประเพณี) จํานวน1 ตําแหน่ง
2.8 ตําแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ จํานวน1 ตําแหน่ง 
 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งตามเอกสารแนบท้าย
3.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(เอกสารหมายเลข1) 
3.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(เอกสารหมายเลข2) 
3.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน(เอกสารหมายเลข3) 
3.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน(เอกสารหมายเลข4) 
3.5 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน(เอกสารหมายเลข5) 
3.6 ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ(เอกสารหมายเลข6) 
3.7 ตําแหน่ง... 
-3- 
  3.7 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านจารีตประเพณี) (เอกสารหมายเลข7) 
  3.8 ตําแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ(เอกสารหมายเลข8) 
4. คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิสมั ครสอบ
  4.1 ผู้ สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และ ไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา36 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสั ญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ ต่ํากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลั กษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือ เป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือ ถูกสั่งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมื อง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้ จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสํ าหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อ ความผิดลหุ โทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ  ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือ ปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ ออก  เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือ  ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือ เข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่... 
-4- 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้าม  ตาม ข. (4) (6) (7) (8) 
(9) (10) หรือ(11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม(8) หรือ
(9) ผู้นั้นต้องออกจากงาน หรือ ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และ ในกรณีมี ลักษณะต้องห้าม ตาม(10) ผู้นั้นต้อง
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และ ต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือ ออกจากราชการเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่
สําหรับผู้มีลั กษณะต้องห้ามตามมาตรา36 ข. (1) ให้มีสิ ทธิสมั ครสอบแข่งขั นได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามั ญที่สอบแข่งขั นได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุ หรือ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรั ฐมนตรีฝ่ายบริ หาร ที่ นว89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน2501 และ ตามความในข้อ5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่17 มี นาคม2538 
4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศ ดังนี้
  4.2.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(เอกสารหมายเลข1) 
  4.2.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(เอกสารหมายเลข2) 
  4.2.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน(เอกสารหมายเลข3) 
  4.2.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน(เอกสารหมายเลข4) 
4.2.5 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน(เอกสารหมายเลข5) 
  4.2.6 ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ(เอกสารหมายเลข6) 
  4.2.7 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านจารีตประเพณี) (เอกสารหมายเลข7) 
  4.2.8 ตําแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ(เอกสารหมายเลข8) 
5. การรับสมั ครสอบ
 5.1 ผู้ ประสงค์จะสมั ครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่2 -25 ธันวาคม2556 
ตลอด24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังนี้
  (1) เปิดเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th
หัวข้อ“รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  สังกัดกรมศิ ลปากร  ครั้งที่ 2/2556” 
  (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์  บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
  (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาดA 4 จํานวน1 แผ่ น หรือ หากไม่ มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้น ให้ บันทึกข้อมูลเก็ บไว้ในรูปแบบFile ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่นDiskette เป็นต้น
ในกรณี... 
-5- 
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน  หรือ  บันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถเข้าไป
พิมพ์แบบฟอร์ มการชําระเงิน หรือ บันทึ กข้ อมูลลงในสื่ อบันทึกข้อมู ลใหม่ ได้อีก แต่จะไม่ สามารถแก้ ไขข้ อมูลในการกรอก
ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ แล้วได้
5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์ เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่2 ธันวาคม2556 จนถึงวันที่26 ธันวาคม2556 ภายในเวลาทําการของธนาคาร  การรับสมัครสอบจะมี ผล
สมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
 5.3 ค่ าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน230 บาท  ซึ่งประกอบด้วย
  (1) ค่าธรรมเนียมสอบ200 บาท
  (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน30 บาท
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5.4 ผู้ สมั ครที่ชําระค่ าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รั บเลขประจําตัวสอบ โดยจะกํ าหนดเลขประจําตัวสอบ
ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และ สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้ เมื่อกรมศิลปากร
ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เรียบร้ อยแล้ว  กําหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วันที่ 15 มกราคม2557 
 5.5 ใบสมัครที่พิมพ์ จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํ าซึ่งถ่ายไว้
ไม่เกิน1 ปี  ขนาด11.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ ครบถ้วน และ นํามายื่นในวั นสอบภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง(ภาค ข.) วันที่1 กุมภาพันธ์2557 
 6. เงื่อนไขในการรับสมั ครสอบ
 6.1 ผู้ สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
6.2 ผู้ สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง1 ตําแหน่ง  เมื่ อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
 6.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึ กษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ของผู้มีสิทธิ สมัครสอบ
ในข้อ4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมั ครสอบ คือ วั นที่
25 ธันวาคม2556 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรื อ ปริญญาบัตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของ
ข้อมู ลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดั งนั้น หากผู้ สมั คร
จงใจกรอกข้อมู ลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็ จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา137 
 6.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ และ ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร หรือ  ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง หรือ ไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมั ครสอบ กรมศิ ลปากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมั ครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และ
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
7. การประกาศ… 
-6- 
7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน  เวลา  สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตําแหน่ง(ภาค ข.) ในวันที่ 15 มกราคม2557 ทางเว็บไซต์  http://www.finearts.go.th
หรือ http://job.finearts.go.th  หัวข้อ“ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา  สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ” และ จะดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง(ภาค ข.) ในวันที่1 กุมภาพันธ์2557 
 8. หลักสู ตรและวิธีการสอบ
 8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง(ภาค ข.) (คะแนนเต็ม200 คะแนน) 
ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใด ต้องสอบวิชาเฉพาะตําแหน่งนั้นตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้(เอกสารหมายเลข1 - 8) 
 8.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(ภาค ค.) (คะแนนเต็ม100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้  อาจใช้วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่ งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และ
บุคลิกภาพอย่างอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
ทั้งนี้  จะทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง(ภาค ข.) ก่อน  และ เมื่อสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง(ภาค ข.) แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(ภาค ค.) วันที่10 มีนาคม2557 
ทางเว็บไซต์  http://www.finearts.go.th  หรือ http://job.finearts.go.th  หัวข้อ“ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(ภาค ค.)” และจะดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(ภาค ค.) ในวันที่
22 มีนาคม2557 
9. หลักฐานที่ต้ องยื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง(ภาค ข.)
 9.1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดํา
ถ่ายไว้ไม่เกิน1 ปี ขนาด11.5 นิ้ว และ ลงลายมือชื่อในใบสมั ครให้ครบถ้วน
 9.2 สําเนาประกาศนียบัตร สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่งลําดับที่1.1.1-1.1.5 หรือ สําเนาปริญญาบัตร
สําหรับผู้สมั ครสอบตําแหน่งลําดับที่1.1.6-1.1.8 หรือ สํ าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ สําเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรั บสมัคร
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ1 ฉบับ  ทั้งนี้
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริ ญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่25 ธันวาคม2556 
9.3 สําเนา... 
-7- 
 9.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และ สําเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ1 ฉบับ
 9.4 สํ าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน1 ฉบับ
 9.5 สํ าเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่งลําดับที่1.1.1-1.1.5 หรือ  สําเนาหนังสือรับรอง
ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่งลําดับที่
1.1.6-1.1.8 จํ านวน1 ฉบับ
9.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน1 เดือน  และ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  คือ
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
  - โรคเท้ าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  - โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง
  - โรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด  หรือ รุนแรง และ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารตามข้อ9.2 - 9.5 ทุ กฉบับให้ผู้ สมั ครสอบเขียนคํ ารับรองว่า“สําเนาถูกต้อง” 
ลงชื่อ วันที่ และ ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร แล้วบรรจุใส่ซองขนาดA 4 
โดยระบุตําแหน่งที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล เลขประจํ าตัวสอบไว้ที่หน้าซอง แล้วนํามายื่นในวันสอบภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง(ภาค ข.) วันที่1 กุมภาพันธ์2557 
 10. เกณฑ์ การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขั นได้  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ60 
 11. การขึ้ นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้ นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน  ให้ ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
การขึ้นบั ญชีผู้ สอบแข่งขั นได้  จะขึ้นบั ญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน2 ปี  นับตั้งแต่ วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบ
แข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 12. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้ สอบแข่ งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ1.2 
13. การรับโอน... 
-8- 
 13. การรั บโอนผู้สอบแข่ งขันได้
กรมศิลปากร ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ  หรือ  พนักงานของรัฐทุกประเภท    
14. การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่น
กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ตําแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และ มีความรู้ ความสามารถ  ทั กษะ
และ สมรรถนะที่เหมือน หรือ ใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที่ ได้มี การสอบแข่งขั นและขึ้ นบัญชีไว้  ส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่ าง
สามารถนํารายชื่อผู้สอบแข่งขั นได้ในตําแหน่ งที่สอบครั้งนี้   ไปขึ้นบั ญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่ นได้การนํารายชื่อ
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขั นได้ในตําแหน่งอื่นให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้  โดยผู้สอบแข่งขั นได้
มีสิทธิที่จะได้รั บการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ประกาศ ณ  วันที่14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
สุรีย์รัตน์  วงศ์ เสงี่ยม
(นางสุรีย์ รัตน์  วงศ์เสงี่ยม) 
รองอธิบดีกรมศิลปากร
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร
(เอกสารหมายเลข1) 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ หรือ บริการทั่วไป  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และ วิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การกํากับ
แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิ บัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง  ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ
จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้ โดยสะดวกราบรื่น  และ มีหลักฐาน
ตรวจสอบได้
 (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา  และ เป็นหลักฐานทางราชการ
 (3) ดําเนิ นการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้นําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 2. ด้านการบริการ
 (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 (2) ให้บริ การข้อมูลแก่ ผู้ มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนํ าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
 (3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย   
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ คุณวุ ฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือ
สาขาวิชาการเลขานุการ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของ ก.พ. 
หลักสูตร... 
-2- 
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตําแหน่ ง(ภาค ข.) 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม200 คะแนน) ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2548 
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(เอกสารหมายเลข2) 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิ นและบั ญชี ปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และ วิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ
และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนด
 (2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปี
ของหน่วยงาน
 (3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน  เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน
 (4) ประสานงานในระดับฝ่าย  หรือ กลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือ และ ร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ของหน่วยงาน
 2. ด้านการบริการ
 (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน และ ประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผู้ที่สนใจ
 (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชกา เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ
และความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และ แลกเปลี่ ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ของหน่วยงาน   
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหน่ง
ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ คุ ณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. 
หลักสูตร... 
-2- 
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตําแหน่ ง(ภาค ข.) 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม200 คะแนน) ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551 และ ที่ แก้ไขเพิ่ มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
(เอกสารหมายเลข3) 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุ ปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านจดหมายเหตุ  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ วิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) อบเอกสารสําคัญ เพื่อไว้รอการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ
 (2) จัดเก็บ ดูแล และ ค้ นคืนเอกสารจดหมายเหตุในคลังเอกสารจดหมายเหตุ
เพื่อดําเนินการซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ
 (3) ร่วมสํารวจสภาพความชํารุด เสียหายของเอกสารจดหมายเหตุ  เพื่อดําเนินการซ่อมแซมเอกสาร
จดหมายเหตุ
 2. ด้านการบริการ
 (1) ให้บริการสืบค้น  ยื มคืน ทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุ  แก่บุ คคล หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
 (2) ให้บริการฝากเก็บเอกสาร  อบเอกสาร ซ่องแซมเอกสารที่มีคุ ณค่าทางจดหมายเหตุแก่บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสงวนรักษาเอกสารในครอบครองให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์    
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การจัดการทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  สาขาวิชาการเลขานุการ  หรื อ  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ และ
เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.   
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตําแหน่ ง(ภาค ข.) 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม200 คะแนน) ดังนี้
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
(เอกสารหมายเลข4) 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานพิพิ ธภั ณฑ์ปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ดูแลพิพิธภัณฑ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) บันทึกข้อมูล โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของชาติ
 (2) ดู แล ห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องจัดแสดง
 2. ด้านการบริการ
ให้คําแนะนําแก่ผู้เข้าชมให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  และ รักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์  และ ให้บริการด้ านความรู้ เช่น การนําชม  การตอบคําถาม
ผู้มาใช้บริการ บริการกิจกรรมเสริมความรู้  และ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถาน 
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหน่ง
ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ คุ ณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  หรือ  สาขาวิ ชา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ของ ก.พ.   
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตําแหน่ ง(ภาค ข.) 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม200 คะแนน) ดังนี้
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑสถาน
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  การประชาสัมพันธ์  และ การจัดกิ จกรรมในพิพิธภัณฑสถาน
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
5. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑสถาน
(เอกสารหมายเลข5) 
ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านช่างสํารวจ ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และ วิ ธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สํารวจ รั งวัด คํานวณ  ตรวจสอบ จัดทําแผนที่  แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และ
เป็นไปตามแบบที่กําหนด สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์  และ เป้าหมายของงาน
ที่กําหนดไว้
 (3) วัดระดับของภูมิประเทศ  วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
 (4) บันทึ กข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสํารวจ และ รายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน
 (5) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ รายละเอียดต่างๆ
ที่ได้จากการสํารวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
 2. ด้านการบริการ
 (1) ให้คําปรึกษา  แนะนํา ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่ วไป แก่บุคลากรทุกสายงาน
เพื่อให้ได้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และ มี ทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม  กับหน่วยงานราชการ  เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา  และ แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย   
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหน่ง
ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือ  คุ ณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาสํารวจ
หรือ สาขาวิชาโยธา และ เป็ นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของ ก.พ. 
หลักสูตร... 
-2- 
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตําแหน่ ง(ภาค ข.) 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม200 คะแนน) ดังนี้
1. การสํารวจขอบเขตที่ดิน หาแนวทิศเหนื อ-ใต้ เพื่อกําหนดในแผนที่
2. การสํารวจตําแหน่งรายละเอียดต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อทําแผนที่
3. การหาค่าระดับพื้นที่ตามตําแหน่งต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อทําแผนที่
4. การหาค่าระดับพื้นที่ตามตําแหน่งต่าง ๆ เพื่อกําหนดค่าในแผนที่
5. การคํานวณหาค่าพื้นที่ และ ค่าปริมาตรงานดิน
6. การสํารวจ โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
(เอกสารหมายเลข6) 
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน
ด้านตรวจสอบภายใน  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) รวบรวมข้อมูล และ ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน
การทําสัญญา และ เอกสารต่ าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดําเนินไปอย่างถูกต้อง และ
ได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้ นจริง
 (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน พัสดุ และ ทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารด้านอื่นๆ  ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพสูง และ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
(3) จัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้ บังคับบัญชา
หรือ หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดํ าเนินงาน
 2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน  หรือ โครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
 3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
 (2) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจ  หรือ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
 (1) ฝึกอบรม ให้ คําปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา  และ ตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2) ให้คําแนะนํ า  ตอบปัญหา และ ชี้ แจง เกี่ ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่ สนใจได้ทราบข้ อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติ... 
-2- 
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือ คุ ณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการธนาคารและการเงิน ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงิน
และการคลัง และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.   
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตําแหน่ ง(ภาค ข.) 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม200 คะแนน) ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
(2) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 
(3) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
(4) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และ
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบของทางราชการด้านการเงินการคลังภาครัฐ
(1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ หลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ
(2) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
(3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
(4) หลักการและนโยบายบัญชี สําหรับหน่ วยงานภาครัฐ ฉบับที่2 และ ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
(5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ที่ แก้ ไขเพิ่มเติม
(6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
(เอกสารหมายเลข7) 
ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านจารีตประเพณี) 
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านอักษรศาสตร์ ภายใต้การกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวม  เรียบเรียง ถ่ายถอด เปรียบเทียบ งานด้านวรรณกรรม  เพื่อศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์  จารีตประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ ของคนที่สะท้อนอยู่ในวรรณกรรมแต่ละเรื่อง
ทําให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นๆ
 (2) ศึกษา  ค้นคว้า รวบรวม  เรียบเรียง  ตรวจสอบข้อมูลด้านจารีตประเพณี เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการศึกษาความเป็นมาของชาติ  และ ธํารงไว้ซึ่งแบบแผนโบราณราชประเพณี  ตลอดจน  สืบทอด  สร้างสรรค์
และ เผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 (3) ศึกษา  ค้นคว้า รวบรวม  แปล เรียบเรียงเอกสารทางจารีตประเพณี จากภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาไทย  เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลวิชาการด้านอื่นๆ ในการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ของชาติ
 2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน  หรือ  โครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
 3. ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
 (2) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง แก่บุคคล  หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจ  หรือ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
ส่งเสริ มและเผยแพร่ ความรู้ในวิชาการด้านวรรณคดี  ประวัติศาสตร์  ขนบธรรมเนียม และ
จารีตประเพณี แก่บุคคล หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
หลักสูตร... 
-2- 
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหน่ง
ได้รับปริ ญญาตรี  หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ ทางโบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และ เป็นผู้สอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.   
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตําแหน่ ง(ภาค ข.) 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม200 คะแนน) ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี  และ วัฒนธรรมไทย
2. ความรู้ความสามารถในการนําเสนอความรู้ทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี และ วัฒนธรรมไทย
ด้วยภาษาไทยที่ถูกต้องสละสลวย
3. ความรู้ความสามารถในการใช้เอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง ตามกระบวนการนําเสนอทางวิชาการ
(เอกสารหมายเลข8) 
ตําแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิ ชาการในการทํ างานปฏิบัติงาน
ด้านภาษาโบราณ  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) ร่วมสํารวจ  แสวงหา  สืบค้นแหล่งเอกสารโบราณทุกประเภท  เพื่อรวบรวมจัดหาและบันทึกข้อมูล
ไว้เป็นหลักฐาน
 (2) ตรวจสอบต้นฉบับเอกสารโบราณ  จัดส่งถ่ายสําเนา  และ ส่งอนุรักษ์ ซ่อมแซม เพื่อสงวนและ
รักษาให้เป็นมรดกของชาติ
 (3) ถ่ายถอด  คัดลอก อักษรโบราณ ให้เป็นอักษรไทยปัจจุบัน  เพื่อการศึกษา ค้นคว้า  และ
ให้บริการ
 (4) จัดหมวดหมู่ ทําบัตรรายการ  ลงทะเบียน  ดรรชนี   บรรณานุกรมและสาระสังเขป
เอกสารโบราณทุกประเภท เพื่อสะดวกต่อการศึกษา  ค้ นคว้า  และ ให้บริการ
 (5) รวบรวมรูปอักษร อักขรวิธี  และ คําศัพท์ภาษาโบราณ เพื่อประกอบการจดทําพจนานุกรมภาษา
โบราณ
 2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน  หรือ  โครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
 3. ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
 (2) ชี้ แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง  แก่บุคคล  หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ
สร้างความเข้าใจ หรือ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข้อมูลในการสื บค้น  เอกสารโบราณ  แก่ ผู้ ที่ได้รับอนุญาตเข้าศึกษาค้นคว้า
 (2) ให้คํ าแนะนําเกี่ยวกับการอ่านและแปลอักษรภาษาโบราณ  เพื่อเป็นข้อมูลให้ แก่ผู้ที่ สนใจ
เกิดความเข้าใจ
คุณสมบัติ... 
-2- 
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรม9 ประโยค และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่ วไป
(ภาค ก.) ระดั บปริญญาตรี ของ ก.พ. หรือ
2. ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางบาลีและสั นสกฤต ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาไทย ทางภาษาโบราณ หรือ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางบาลีพุทธศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนา  ทางบาลีและสันสกฤต  ทางพุทธศาสตร์  และ  เป็นผู้ สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.   
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตําแหน่ ง(ภาค ข.) 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม200 คะแนน) ดังนี้
1. ความรู้ความสามารถทางด้านการเขียนอักขระโบราณ และ การอ่านภาษาโบราณ จากเอกสารโบราณ
2. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณทุกประเภท และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง