งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 กันยายน 2557

เปิดสอบท้องถิ่นปี 2556 รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 26 ธันวาคม 2556

วันที่: พุธ 20 พฤศจิกายน 2556  20:24 น.
เปิดอ่าน : 7566 ครั้ง

เปิดสอบท้องถิ่นปี 2556

ลิงค์ที่รับสมัครสอบครับ http://www.dlaapplicant.com/Login.htm?mode=index

คลิกเพื่ออ่าน ประกาศ กสถ. เรื่องรับสมัครสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

คลิกเพื่ออ่าน บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครรายภาค/เขต

คลิกเพื่ออ่าน ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบ

คลิกเพื่ออ่าน หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

ตรวจสอบวุฒิเรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการ อบจ.  พนักงานเทศบาล  และพนักงานส่วนตำบล
************************************
ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่ งขันพนักงานส่วนท้องถิ่ น (กสถ.)  ได้มีประกาศรับ
สมัครสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุบุค คลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2556
โดยก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 26 ธันวาคม 2556  นั้น  
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เห็นว่าเพื่อให้ผู้สนใจ  ที่จะ
สมัครสอบได้ทราบรายละเอียดและวิธีการสมัครในการสมั ครสอบ  ดังนี้
 
การรับสมัครสอบ
1. รับสมัครจากผู้มีคุณวุฒิในระดับต่างๆ  ดังนี้
- คุณวุฒิปริญญาตรี รับสมัครในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ  3
- คุณวุฒิ อนุปริญญา , ปวท. หรือ ปวส. รับสมัครในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ  2
- คุณวุฒิ ปวช. รับสมัครในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
โดยผู้สมัครในตำแหน่ งใดจะต้องมีคุณวุ ฒิ ในระดับและสาขาวิชาหรือทาง ที่ ตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
 
2. การสมัครรับสมัครทางอินเทอร์เน๊ต (เว็ปไซด์  http:// www.dlaapplicant.com  หัวข้อ 
“สมัครสอบแข่งขัน อปท. ”)  ตั้งแต่ วันที่  4 – 26 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่ วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดย
ผู้สมัครต้องเลือกภาค/เขตที่ประสงค์จะสมัครสอบซึ่งจะเป็นภาค/เขตที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วย
การสอบ
 
1. จะจัดให้มีการสอบเป็นภาค/เขต รวม 10  เขต โดยผู้สมัครภาค/เขตใด ก็จะต้องสอบใน
ภาค/เขต นั้น โดยมีภาค/เขต  ดังนี้
 
ภาคเหนือ มี  2 เขต  ภาคใต้   มี  2  เขต
1. เขต 1  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้
(1) จังหวัดเชียงราย   (5) จังหวัดแพร่
(2) จังหวัดเชียงใหม่   (6) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(3) จังหวัดน่าน   (7) จังหวัดล าปาง
(4) จังหวัดพะเยา             (8) จังหวัดล าพูน
 
2. เขต 2  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้
(1)  จังหวัดก าแพงเพชร      (6) จังหวัดเพชรบูรณ์
(2) จังหวัดตาก                (7) จังหวัดสุโขทัย
(3) จั งหวัดนครสวรรค์         (8) จังหวัดอุตรดิตถ์
(4) จังหวัดพิจิตร               (9) จังหวัดอุทัยธานี
(5)จังหวัดพิษณุโลก
 
1. เขต 1  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้
(1) จังหวัดกระบี่  (5) จังหวัดภูเก็ต
(2) จังหวัดชุมพร    (6) จังหวัดระนอง
(3) จังหวัดนครศรีธรรมราช  (7) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(4) จังหวัดพังงา
 
2. เขต 2  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้
(1)  จังหวัดตรัง                (5) จังหวัดยะลา
(2) จังหวัดนราธิวาส         (6) จังหวัดสงขลา
(3) จังหวัดปัตตานี           (7) จังหวั ดสตูล
(4) จังหวัดพัทลุง
 
 
- 2 -ภาคกลาง  มี  3  เขต  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มี  3  เขต
1. เขต 1  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้
(1) จังหวัดชัยนาท    (5) จังหวัดลพบุรี
(2) จังหวัดนนทบุรี   (6) จังหวัดสระบุรี
(3) จังหวัดปทุมธานี   (7) จังหวัดสิงห์บุรี
(4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (8) จังหวัดอ่างทอง
 
2. เขต 2  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้
(1)  จังหวัดจันทบุรี          (6) จังหวัดปราจีนบุรี
(2) จังหวัดฉะเชิงเทรา      (7) จังหวัดระยอง
(3) จังหวัดชลบุ รี            (8) จังหวัดสมุทรปราการ
(4) จังหวัดตราด             (9) จังหวัดสระแก้ว
(5) จังหวัดนครนายก
 
3. เขต 3  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้
(1)  จังหวัดกาญจนบุรี      (5) จังหวัดราชบุรี
(2) จังหวัดนครปฐม        (6) จังหวัดสมุทรสงคราม
(3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   (7) จังหวัดสมุทรสาคร
(4) จังหวัดเพชรบุรี         (8) จังหวัดสุพรรณบุรี
 
1. เขต 1  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้
(1) จังหวัดกาฬสินธุ์   (4) จังหวัดนครราชสีมา
(2) จังหวัดขอนแก่น   (5) จังหวัดบุรีรัมย์
(3) จังหวัดชัยภูมิ   (6) จังหวัดมหาสารคาม
 
2. เขต 2  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้
(1)  จังหวัดมุกดาหาร          (5) จังหวัดสุรินทร์
(2) จังหวัดยโสธร              (6) จังหวัด อ านาจเจริญ
(3) จังหวัดร้อยเอ็ด            (7) จังหวัดอุบลราชธานี
(4) จังหวัดศรีสะเกษ                     
 
3. เขต 3  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้
(1)  จังหวัดนครพนม           (5) จังหวัดหนองคาย
(2) จังหวัดบึงกาฬ             (6) จังหวัดหนองบัวล าภู
(3) จังหวัดเลย                   (7) จังหวัดอุดรธานี
(4) จังหวัดสกลนคร
 
2. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่
- ภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย
- ภาค ข (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับตำแหน่ง)เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย
- ภาค ค (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) เป็นการประเมินบุ คคลโดยการสัมภาษณ์
โดยจะมีการสอบภาค ก และภาค ข ก่อน ผู้สอบผ่านแล้ว(ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 60%)  จึง
จะมีสิทธิเข้าสอบในภาค ค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้จะต้องได้คะแนนทุกภาคไม่ต่ำกว่า 60%
 
การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำ แหน่ งใด ภาค/เขตใด จะได้รับการบรรจุและแต่ งตั้งตามล าดับที่ ในบัญชี  
ผู้สอบแข่ งขันได้ของภาค/เขต นั้น  ในตำแหน่ ง ที่ สอบได้ หรือตำแหน่ งอื่ นที่ ก าหนดคุ ณวุ ฒิตามคุ ณสมบัติ ตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตำแห น่งที่เกี่ ยวข้องและเกื้อกูล
กัน  ตามที่ คณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่ วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลก าหนด
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และ ขอให้ผู้ สนใจที่จะสมัครสอบทุกท่านได้
เตรียมตัวในการสอบแข่งขันในครั้งนี้   และโชคดีในการสอบทุกท่าน
************************************************