งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 2 กันยายน 2557
ธนาคาร TMB รับสมัคร Relationship Manager - Business Banking/ผู้จัดการความสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร รับสมัครพนักงานธนาคารจำนวน 34 ตำแหน่ง ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัคร ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง เงินเดือน 30,000 บาท ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ทำงานที่ขอนแก่น ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จำนวน 10 อัตรา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สาขาโลตัส ขอนแก่น รับสมัคร นายหน้าแนะนำ สินเชื่อเงินสดไม่มีหลักทรัพย์ของธนาคารฯ หลายอัตรา ธนาคารพงสะหวัน สปป.ลาว รับสมัครบุคลากร 3 ตำแหน่ง หลายอัตรา ธนาคารกสิกรไทย รับสมัครพนักงานจำนวน 5 ตำแหน่ง ประกาศวันที่ 7 สิงหาคม 2557 สมัครออนไลน์
วันที่: 6 พฤศจิกายน 2556  08:10 น.
เปิดอ่าน : 257986 ครั้ง
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 
และการเงินระดับ 4 ประจ าสาขา และส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2556
 
ประมาณการจำนวนอัตราที่ต้องการ 
 1 ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ ประมาณ 820 อัตรา 
 1 ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน ประมาณ 940 อัตรา 
รวม 1,760 อัตรา
 
คุณสมบัติทั่วไป 
1 เพศ ชาย/หญิง และมีรายละเอียดการสมัครตามข้อ 6 
2 อายุผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
2.1 บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 
2.2 บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสัญญาจ้างประเภทที่ 1 
(นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557) ซึ่งธนาคารพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำงาน
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอย่างดี ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
3 มีสัญชาติไทย 
4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
5 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 3 
6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม 
ประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน
การบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด
โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
8 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
10 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ
หรือรอการลงโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี 
11 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
12 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
13 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
 
 อัตราเงินเดือน 
ธนาคารกำหนดให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นระดับ 4 เท่านั้น และให้ได้รับเงินเดือน
ตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
5.1 ผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตรงคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครตามประกาศของ
ธนาคาร ให้ได้รับเงินเดือน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวม
เป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
5.2 ผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตรงคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครตามประกาศของ
ธนาคาร ให้ได้รับเงินเดือน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวม
เป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่นำค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม 
 

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สถานที่สอบ และวันที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
ทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com และผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดสอบที่สนามสอบที่ธนาคารก าหนด

1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท

ต้องการสมัครงาน คลิกที่นี่...
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://www.baac.or.th/file-upload/012576-2-PPTFIN56G-new.pdf
 
ข้อมูลจากธนาคาร http://www.baac.or.th/content-job.php?content_id=012576&content_group_sub=0007&content_group=0003&inside=1