สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดเปิดรับสมัครสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ ในตำแหน่งดังนี้

นิติกร 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์

พนักงานขับรถ 1 อัตรา วุฒิปวช.

รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-8250-1ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 09.00-16.00 น. (หยุดพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ก.ย. 2556
18 กรกฎาคม 2556  08:27 น.
นิติกร    เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์    นักวิชาการประชาสัมพันธ์    นักวิชาการเงินและบัญชี    พนักงานขับรถ    ปริญญาตรี   
Vote
Rated 0/5 (0%) (0 Votes)