งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2557

สถานที่สอบ กพ 2556 ศูนย์สอบ 09 อุบลราชธานี

วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2556  09:46 น.
เปิดอ่าน : 1130 ครั้ง
ตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบ
ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ที่เขียนชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชนข้างหลังรูปมาในวันสอบ และมอบรูปถ่ายให้หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
* สำหรับผู้สมัครที่เข้ามาดูผลการสมัครสอบ การดาวน์โหลด PDF File เพื่อดูผล จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดาวน์โหลด ผู้สมัครควรเข้าเมนู "ค้นหาสถานที่สอบ" ในการดูผลสอบแทน

    อุบลราชธานี

หน่วยสอบ  
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี  
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท  
กลุ่มผู้พิการ