สถานที่สอบ กพ 2556 ศูนย์สอบ 09 อุบลราชธานี

ตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบ
ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ที่เขียนชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชนข้างหลังรูปมาในวันสอบ และมอบรูปถ่ายให้หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
* สำหรับผู้สมัครที่เข้ามาดูผลการสมัครสอบ การดาวน์โหลด PDF File เพื่อดูผล จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดาวน์โหลด ผู้สมัครควรเข้าเมนู "ค้นหาสถานที่สอบ" ในการดูผลสอบแทน

    อุบลราชธานี

หน่วยสอบ  
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี  
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท  
กลุ่มผู้พิการ  
 
10 กรกฎาคม 2556  09:46 น.
สถานที่สอบ กพ 2556    อุบลราชธานี   
Vote
Rated 0/5 (0%) (0 Votes)