งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ตุลาคม 2557

สพฐ. เปิดสอบบรรจุเข้าราชการครู 40 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ 10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่: พฤหัสบดี 6 มีนาคม 2557  13:32 น.
เปิดอ่าน : 1991 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน เงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับ
1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 12 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
4 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 8 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
6 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
7 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 2 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตราเงินเดือน 11,500 – 13,030 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตราเงินเดือน 11,500 – 13,030 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตราเงินเดือน 11,500 – 13,030 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ


-ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่
10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน

-เปิดเว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (www.obec.go.th)
คลิกที่หัวข้อ“รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัด สพฐ.” Job.obec.go.th หรือ obec.thaijobjob.com แล้วทำตามขั้นตอน

ขั้นตอนการสมัครและข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://job.obec.go.th/oom.pdf