งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวม 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 25 ธันวาคม 2561

วันที่:
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ หรือ ระบบรับสมัครออนไลน์ https://admincourt.thaijobjob.com (เริ่มรับสมัครในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ ทางพาณิชยการ ทางเลขานุการ ทางการตลาดทางการเงินและการธนาคาร ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ

(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่านี้ของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://admincourt.job.thai.com/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น.

*สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ก่อน เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักงานศาลปกครองจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://admincourt.go.th/
File แนบ