JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 33 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ ทางไฟฟ้ากำลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางศิลปกรรม ทางศิลปกรรมทั่วไป ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางเวชสาธิต

2 เศรษฐกิจ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.โท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม/ระบาดวิทยา

6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7 นักวิชาการสถิติ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือเวชสถิติ

8 นักวิชาการสถิติ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.โท สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ

สมัครทางเว็บไชต์ : https://moph.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 - 23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

4 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

5 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562

9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

10 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562