JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 31 ตุลาคม 2561

1 เภสัชกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16920 - 19680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาเภสัชกรรมจากเภสัชกรรม

2 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ทุกสาขาวิชา

3 นักวิชาการสถิติ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ หรือสาาวิชาเศรษฐศาสตร์

4 นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

5 นักทรัพากรบุคค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

6 นักจัดการงานทัวไป
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 12240 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึงมีระยะเวลาการศึกษาไมน้อยกว่า 2 ป ต่อจากมัยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

8 ผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 8300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีความรู้ความสามารถแมความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ชวยพยาบาล หรือ
2 ได้รับประกาศนบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
3 ได้รับประกาศนบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
4 ได้รับคุณวุฒิอืนที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

9 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 7590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีความรู้ความสามารถแมความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนีบัตรมัมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2 มีความรู้ความสามารถแมความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3 ได้รับวุฒิปรกาศนยบัตรวิชาชพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือได้รับคุณวุฒิอืนที่ กพส.กำหนดวาใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาสำหรับตำแหน่งนี้ได้

10 พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7590 - 10200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2 ได้รับวุฒิประกาศนีบัตรมัมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
3 ได้รับวุฒิปรกาศนีบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือปรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดวกัน ในสาขาวิชาพาณิชการ บริหารุรกิจ การท่องเที่ยว และการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์ เทคนิค วิศวกรรมเครืองกล

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฎิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 - 31 ตุลาคม 2561
File.. แนบ
Tags : กรมการแพทย์

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

4 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

5 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562

9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

10 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562