งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร รับสมัครถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
· อายุไม่เกิน 35 ปีสัญชาติไทย
· จบปริญญาตรี สาขามนุษย์ศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
· สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ หากมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
· สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) โดยเฉพาะ Power point ได้เป็นอย่างดี
· มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่
· มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ดี
· สามารถออกแบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ (database)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
· สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลของสำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที
· สนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำภาคผนวกต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
· จัดทำ Power Point และสนับสนุนการนำเสนอการดำเนินงานเฟล็กที วีพีเอ ของประเทศไทยและประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
· รวบรวมบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
· สนับสนุนการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเฟล็กที วีพีเอ ของประเทศไทย
· จัดทำรายงานประจำเดือนของ TEFSO เพื่อลงเว็บไซต์
· ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมป่าไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดการประชุม การฝึกอบรม และการหารือที่เกี่ยวข้อง
· แปลเอกสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
· จัดทำและดำเนินการหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสำนักรับรองการป่าไม้ (และสำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที)
· แปลภาษา (ล่าม) ระหว่างการประชุม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
· สามารถออกแบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ (database)