งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 19 ตุลาคม 2561

วันที่:
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

กองต่อต้านการค้ามนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้วยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ประจำกลุ่มคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 สัญชาติไทย
2.2 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.4 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.7 ไม่เสพของมึนเมา หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
2.8 แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี มีประสบการณ์กับการปฏิบัติงานกับชาวต่างชาติหากมีผลสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, CU TEP, TU GET จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. อัตราเงินเดือน
20,000 บาท/เดือน

5. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามลักษณะงานของกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ดังนี้

5.1 แปลเอกสารข้อมูล หนังสือราชการจากไทย - อังกฤษ และจากอังกฤษ – ไทย
5.2 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา เพื่อลดการจัดทำข้อตกลง และ/หรือบันทึกความเข้าใจ ในการเจรจาความร่วมมือในประเด็นการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในระดับทวิภาคี และพหุภาคี
5.3 ประสานงานด้านการต่างประเทศเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
5.4 ประสานงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับทวิภาคี และพหุภาคี
5.5 วิเคราะห์นโยบาย อนุสัญญา ปฏิญญาสากล และร่างแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ
5.6 ประสานงานบุคคลชาวต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
5.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย6. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองต่อต้าน การค้ามนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือโทรศัพท์สอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2202 9070 ในวันและเวลาราชการ

6.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

(5) สำเนาแสดงผลการสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, CU TEP, TU GET (ถ้ามี)
(6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
และประกาศผลการคัดเลือก
7.1 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2561
7.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองต่อต้านการค้ามนุษย์

(สถานที่รับสมัคร) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

8. การจัดทำสัญญาจ้าง
ผู้ที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์จัดจ้าง จะต้องทำสัญญาจ้างที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์กำหนด ทั้งนี้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560