งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รวม 72 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 19 ตุลาคม 2561

วันที่:
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราว่าง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่
ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา

กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา

**มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
-------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 19 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จำนวน 12 อัตรา

**อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

ผ่านเว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com
สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561